Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
 2. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de directie van de verkopende partij. Indien de directie niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de koper/opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij geen goedkeuring aan de overeenkomst hecht, wordt het voorbehoud geacht te zijn vervallen.
 3. De overeenkomst inzake een dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient aan de koper een afschrift te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.
 4. In een schriftelijke koopovereenkomst wordt in ieder geval opgenomen: – de omschrijving van het voertuig en het eventueel in te ruilen voertuig, beide met de eventuele accessoires; – de prijs van het eventueel in te ruilen voertuig op het moment van levering van het voertuig; – de prijs van het te leveren voertuig; – het afleveradres; – de omschrijving van de garantiebepalingen, die op de overeenkomst van toepassing zijn; – de wijze van betaling.

Artikel 2: Aanpassingen, deelleveringen

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijk bestelde zaken, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voor zover overeengekomen. Koper/ opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Koper/opdrachtgever heeft evenmin het recht om verplichtingen jegens verkoper op te schorten.
 2. De verkoper is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper/opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te (laten) brengen in het verkochte voertuig, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper enigerlei recht hierop kan doen gelden.
 3. De verkoper heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 3: Termijnen

Opgegeven (leverings)termijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn met drie maanden kan de koper/opdrachtgever de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na deze ingebrekestelling het voertuig nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper/opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, tenzij de niet-levering te wijten is aan grove schuld of opzet van de verkoper.

Artikel 4: Prijzen

 1. Opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en werkplaatstarieven. Indien na het aanbod en/ of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (b.v. door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en/of importeursprijzen e.d.) is de verkoper gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs te verhogen. De koper/ opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhoging gebonden, behoudens het bepaalde in lid 4.
 4. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 20% van de prijsopgave dient contact opgenomen te worden met de koper/opdrachtgever, teneinde de meerkosten te bespreken. De koper/opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om, binnen de termijn van 1 week, de overeenkomst te ontbinden onder schadeloosstelling van de verkoper voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Levering en risico-overgang

Levering geschiedt:

 • door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van verkoper ten behoeve van de koper/opdrachtgever;
 • door aflevering van het gekochte aan het adres van de koper/opdrachtgever;
 • door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door koper/opdrachtgever opgegeven adres.
 • Bij ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van verkoper ten behoeve van koper/opdrachtgever, dient koper/opdrachtgever binnen twee weken na dagtekening van het bericht zijdens verkoper aan koper/opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen.
 • Bij aflevering van het verkochte door verkoper aan het adres van koper/opdrachtgever c.q. het door koper/opdrachtgever opgegeven adres, dient koper/opdrachtgever het verkochte onmiddellijk af te nemen.
 • Indien koper/opdrachtgever het verkochte niet (tijdig) conform het voorstaande afneemt of afhaalt is verkoper gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van de verkoper c.q. het ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de termijn van twee weken als genoemd in lid 2, alsmede tijdens de periode van stalling, is voor koper/opdrachtgever.
 • Indien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders blijkt gaat het risico van het verkochte op de koper/opdrachtgever over op het moment dat het verkochte het bedrijf van verkoper verlaat.

Artikel 6: Annulering

Onverminderd het recht van verkoper om nakoming te vorderen, kan verkoper, doch is hiertoe niet verplicht, indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst ontbinden, waarbij verkoper het recht heeft aan koper/opdrachtgever ten minste 25% van de aankoopprijs als schadevergoeding in rekening te brengen. Een verzoek tot annulering van een koopovereenkomst dient door de koper schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling geschieden voorafgaande aan het afleveren van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten. Verkoper is gerechtigd in delen te factureren (standaard: 33% als voorschot voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 67% voor oplevering van het werk).
 2. Indien partijen overeenkomen dat betaling geschiedt middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen rekening, dient zulks te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadatum wordt aangemerkt als de betalingsdag.
 3. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 4. De door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van de kosten en ten slotte van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn enig bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt koper/opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, van faillissement of surseance van betaling van koper/ opdrachtgever, zijn de vorderingen van verkoper direct opeisbaar.

Artikel 8: Klachten

 1. Indien verkoper het vervoer van zaken op zich heeft genomen dient koper/opdrachtgever de zaken direct bij aflevering op transportschade te controleren en dient hij in voorkomend geval nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde schade op het door hem na ontvangst te ondertekenen vervoersdocument. De koper/opdrachtgever dient dit vervoersdocument uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering van de zaken aan verkoper te doen toekomen. Indien koper/opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voor reclame voldoet, vervalt zijn recht zich op transportschade te beroepen.
 2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare klachten, niet veroorzaakt door het transport, dient koper/opdrachtgever onmiddellijk bij aflevering de gebreken te melden aan verkoper, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 3. Tot uiterlijk 3 maanden na aflevering van het voertuig kan de koper/opdrachtgever klachten die betrekking hebben op niet uiterlijk waarneembare gebreken indienen bij de verkoper. Deze klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn door koper/opdrachtgever schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend. Wanneer de klacht niet binnen 3 maanden na aflevering van het voertuig en niet binnen 8 dagen na ontdekking bij de verkoper worden gemeld wordt koper/opdrachtgever geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 4. Bij tijdig ingediende klachten zal koper/opdrachtgever verkoper in gelegenheid moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper de nodige tijd moeten worden gegund, om het verkochte te vervangen en/of om de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging zal rekening worden gehouden met het profijt dat koper/opdrachtgever intussen bij het verkochte/gepresteerde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de koper/opdrachtgever met betrekking tot andere producten of onderdelen van deze of een andere overeenkomst onverlet.
 6. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen als blijkt dat koper/ opdrachtgever iets aan het gekochte/verrichte heeft veranderd/laten veranderen, en/of heeft gerepareerd/laten repareren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe door de verkoper.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onverminderd de garantiebepalingen sluit verkoper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit jegens koper/opdrachtgever voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade of derving van inkomsten), behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens verkoper.
 2. Indien en voor zover er op verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van verkoper wordt uitgekeerd.
 3. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van koper/ opdrachtgever, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.
 4. De koper/opdrachtgever vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die verkoper aan c.q. vanwege koper/opdrachtgever heeft geleverd of heeft verleend. Koper/opdrachtgever zal aan verkoper alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zodanige vorderingen van derden.

Artikel 10: Non-conformiteit, garantie

 1. Koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op rechten uit hoofde van non conformiteit in de zin van boek 7 BW.
 2. Op leveranties van nieuwe voertuigen en/of onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.
 3. Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is uitsluitend garantie van toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien verkoper daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere (maar niet beperkt tot): niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/ importeur, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, etc. ofwel bij verkoper/ reparateur ofwel bij haar leverancier; niet of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft verkoper het recht om het overeengekomen binnen redelijke termijn uit te voeren, of -als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 3. Koper/opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Koper/opdrachtgever is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Opschorting, retentierecht, pandrecht, verrekening, ontbinding

 1. Indien koper/opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is verkoper gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige de verkoper toekomende rechten.
 2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper/opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten. Indien koper/opdrachtgever nalaat binnen tien werkdagen na verzoek van verkoper naar genoegen zekerheid te stellen, kan verkoper de overeenkomst per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en is koper/opdrachtgever verplicht de door verkoper reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.
 3. De verkoper is (onverminderd alle overige rechten) gerechtigd alle zaken van de koper/ opdrachtgever die de verkoper in haar macht heeft voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle andere vorderingen welke verkoper op de koper/opdrachtgever heeft, geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter zake de voldoening van de vorderingen wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.
 4. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
 5. Door zaken in de macht van de verkoper te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij overeen dat verkoper als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.
 6. Koper/opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
 7. Verkoper kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met koper/opdrachtgever te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper/opdrachtgever per direct ontbinden indien koper/opdrachtgever niet in staat wordt geacht te voldoen aan zijn opeisbare schulden, indien koper/opdrachtgever de opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien voor koper/opdrachtgever surséance van betaling wordt aangevraagd, indien koper/ opdrachtgever diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of indien koper/opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.

Artikel 13: Verkoop met inruil

 1. Indien bij verkoop van een nieuw voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de koper/ opdrachtgever in afwachting van de levering van het nieuwe voertuig het oude voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van de verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan de verkoper heeft plaatsgevonden.
 2. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.
 3. Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de taxatie heeft de verkoper de bevoegdheid het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.
 4. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs deel 1 en deel 2 en een overschrijvingsbewijs dan wel deel 1A, deel 1B en deel II. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt/ontbreken, behoudt verkoper het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de koper/opdrachtgever geen volledige betaling van al het geleverde aan de verkoper heeft verricht en/of ook anderszins niet aan al haar verplichtingen uit de met de verkoper gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt de verkoper zich ter zake van al het geleverde de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico komen van de koper/opdrachtgever.
 2. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de zaken ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 3. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken te verpanden en/of aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of op andere wijze te vervreemden of te bezwaren waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen; voorts is hij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte zaken op eerste aanmaning van de verkoper aan deze terug te geven, die deze zaken onder zich mag houden totdat de koper/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht van de verkoper de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te beschikken. In geval van definitieve terugname door verkoper zal koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 4. Indien de verkoper het nodig acht zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd, ter zake alle vorderingen welke de verkoper op de koper/opdrachtgever heeft, één en ander onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de koper/ opdrachtgever overgaat.
 5. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van aanschaf is voldaan, draagt de koper/opdrachtgever zorg voor een volledige aansprakelijkheids- en cascoverzekering van het voertuig. Koper/opdrachtgever dient verkoper desgevraagd inzage te geven in de verzekeringspolissen. Koper/opdrachtgever verpand bij deze, ter meerdere zekerheid als voormeld, aan verkoper alle rechten welke hij tegen verzekeraars zou kunnen doen gelden. Verkoper verklaart hierbij deze verpanding aan te nemen.

Artikel 15: Recall

Wanneer verkoper wordt geattendeerd op een gebrek aan een door verkoper geleverde bedrijfsauto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie door de fabrikant/importeur, dan stelt verkoper koper/opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien koper/opdrachtgever zich na de schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot verkoper wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper/opdrachtgever uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat verkoper, noch fabrikant/importeur aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper/opdrachtgever geleden en te lijden schade waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend eventuele gevolgschade.

Artikel 16: Conversie

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 17: Verwerking persoonsgegevens

De gegevens van koper worden door de verkoper verwerkt. Tevens is verkoper gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper nakomen, optimale service verlenen, koper tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper bij de verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 18: Recht/forumkeuze

Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken. Van geschillen neemt – onverminderd het in artikel 6 aangaande de onderhoudsgarantie bepaalde – de op grond van dit Nederlandse recht bevoegde Nederlandse rechter kennis.